Privacybeleid

Meest recente versie op datum 14 januari 2019

Deze website is eigendom van VANHEES METALEN NV
Hoofdkantoor & geregistreerd kantoor:

Hoogstraat 60, 2400 Mol

Telefoon: +32 14 81 07 23

E-mail: info@vanheesmetalen.be

Bedrijfsnummer: 0436.936.696

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website gaat u expliciet akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, inclusief merken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen enz. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VANHEES METALEN NV of rechthebbende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

VANHEES METALEN NV spant zich in om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden voorkomen in de verstrekte informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden bevat of als bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal VANHEES METALEN NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

VANHEES METALEN NV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site. Als u onjuistheden opmerkt in de informatie die via de site beschikbaar wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (inclusief links) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

VANHEES METALEN NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die zou voortvloeien uit toegang tot of gebruik van de website.

VANHEES METALEN NV kan in geen geval op enige wijze, direct of indirect, op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of van enige andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, inclusief, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, schade aan programma’s of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, software of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks naar websites of pagina’s van derden bevatten, of daar op indirecte wijze naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

VANHEES METALEN NV verklaart uitdrukkelijk dat het geen controle heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking is VANHEES METALEN NV (VANHEES METALEN), Hoogstraat 60, 2400 Mol, geregistreerd als NV met KBO-nummer 0436.936.696. Voor vragen over deze verklaring en ons beleid kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@vanheesmetalen.be. Voor vragen die meer zijn dan een verzoek om informatie kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat we zeker zijn dat we de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt VANHEES METALEN gegevens?

VANHEES METALEN verzamelt en verwerkt gegevens, in overeenstemming met de verordening (EU) 2016/679, over u wanneer u als klant gebruik wilt maken van onze diensten of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt (via de website). We vatten deze activiteiten samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen in het bijzonder de uitvoering van de projecten die we met u afsluiten. Als u een leverancier bent, verwerken we uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het algemene doel “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat we uw gegevens opnemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers. We verwerken ook uw gegevens, als klant of als leverancier, bij de voorbereiding van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit is het doel van “boekhouding”. Ten slotte kunnen we gegevens over u verwerken omdat dit belangrijk is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om een beroep te kunnen doen op uw advies of diensten. We beschrijven deze activiteiten als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt VANHEES METALEN?

Het betreft de gegevens die u ons verstrekt en die we nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u gebruik maakt van onze diensten, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer. Gewoonlijk verstrekt u ons deze informatie direct, maar het is ook mogelijk dat we deze gegevens verkrijgen van andere partijen waarmee u samenwerkt. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project. Van leveranciers kunnen we bepaalde gegevens verwerken om de werkzaamheden goed te kunnen plannen. Dit betreft de beschikbaarheid en aanwezigheid, evenals het soort werk. We verwerken financiële gegevens in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw positie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt VANHEES METALEN uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens wanneer u formulieren invult (papieren of elektronisch). Soms gebeurt dit via een gesprek, telefonisch contact of mailwisseling. Normaal verkrijgen we deze informatie direct van u. Soms is het ook mogelijk dat we deze indirect verkrijgen. Dit is het geval bij gegevens over medewerkers van leveranciers die actief zijn op onze locaties en die we verkrijgen van de leveranciers zelf. Waar we uw gegevens hebben verkregen, zullen we dit met u delen. Als u onze website bezoekt, gebruiken we cookies waarover u meer informatie kunt vinden in de sectie “Het gebruik van cookies” hieronder. We doen dit in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker. We verwerken ook uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aanbieden van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van gegevens door VANHEES METALEN?

In principe verzamelen en verwerken we uw gegevens op basis van de contractuele relatie die we met u hebben als gevolg van uw bestelling en het contract dat we met u sluiten. Dit is ook de basis voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking van “boekhouding”. Waar de verwerking niet nodig is voor het uitvoeren van de contractuele relatie, zoals bij communicatie/public relations, is deze gebaseerd op onze legitieme belangen als bedrijf, in het bijzonder de vrijheid van ondernemerschap en informatie. Hierbij zorgen we er altijd voor dat er een evenwicht is tussen onze en uw belangen, bijvoorbeeld door u een recht van bezwaar te verlenen.

Worden de gegevens aan derden gecommuniceerd?

Uw gegevens worden voornamelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die verantwoordelijk is voor deze activiteiten. Voor bepaalde eenmalige diensten of opdrachten kunnen ze worden doorgegeven aan verwerkers waarop we een beroep doen, zij het altijd onder onze controle. Soms zijn we verplicht om informatie over u door te geven. Dit is vooral het geval wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen of wanneer overheidsinstanties die hiertoe het recht hebben informatie van ons opvragen. In dat geval controleren we of aan de voorwaarden voor het opvragen van gegevens is voldaan. In principe worden uw gegevens niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten

U kunt altijd de gegevens die we over u verwerken inzien en laten corrigeren of verwijderen indien nodig. Hiervoor volstaat het een verzoek in te dienen via privacy@vanheesmetalen.be, met een bewijs van uw identiteit. We vragen dit om te voorkomen dat uw gegevens worden doorgegeven aan iemand die er geen recht op heeft. Als u het niet eens bent met de manier waarop VANHEES METALEN uw gegevens verwerkt, kunt u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en dit alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites te controleren. Uw internetbrowser laat u toe het gebruik van cookies te verhinderen, een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc.

(“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als Google wettelijk verplicht is dit te doen, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Wijzigingen

VANHEES METALEN behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gemeld via de website.